Hållbarhet

Vår mission är att på bästa sätt förbättra och bibehålla våra kunders hälsa och välbefinnande.

För Medicover innebär hållbarhet att vi förstår vår roll i samhället och fattar ansvarsfulla, långsiktiga beslut inom de områden som vi kan påverka. Vi utvecklar kvalitetsvård genom samarbete och dialog med våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter. Hållbarhetsaspekter hanteras av flera avdelningar, men är också en naturlig del av verksamheten i Medicovers divisioner. Medicover följer de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga rättigheter, miljö och bekämpning av korruption.

Arbetet bygger på Medicovers värderingar och engagerade medarbetare, samt dialog och samarbete med intressenter. Ett ramverk har utarbetats för hållbarhetsarbetet. För att underlätta hållbarhetsarbetet har policydokument arbetats fram som speglar Medicovers väsentliga hållbarhetsaspekter, vilket innefattar uppdatering och utarbetande av flera styrdokument: Medicovers uppförandekod, Medicovers uppförandekod för leverantörer, Medicovers miljöpolicy, Medicovers visselblåsarpolicy och Medicovers antikorruptionspolicy.

 

De viktigaste hållbarhetsområdena för Medicover är:

  • Prevention och utbildning
  • Vård-och tjänstekvalitet
  • Tillgång till vård
  • Miljöhänsyn
  • Affärsetik