Bolagsstyrning

Medicovers Uppförandekod, som upprättades 2006 och senast aktualiserades i början av 2017, utgör grunden för vår bolagsstyrning och anger de etiska riktlinjer vi förväntar oss att alla som arbetar på Medicover ska leva upp till. Uppförandekoden förklarar också hur riktlinjerna – tillsammans med våra övergripande policyregler – globalt ska omsättas i ett sammanhållet agerande.

Uppförandekoden är utgångspunkt för koncernens hållbarhetsarbete och visar hur vi bör driva verksamheten och hjälpa varandra att fatta rätt beslut. Koncernen har nyligen upprättat en antikorruptionspolicy som ett komplement till uppförandekoden.

Vår verksamhet handlar om människor och om tillit. Våra kunder anförtror oss sin hälsa och det är ett ansvar vi tar på största allvar. Medicovers etiska kod för fertilitetskliniker kan tjäna som exempel på vårt engagemang. Koden togs fram för att garantera att alla våra patienter behandlas enligt högsta etiska standard. Den fastställer vilka yrkesmässiga och etiska riktlinjer som gäller vid användning av tekniker för assisterad befruktning. Genom de många tekniska och vetenskapliga landvinningar som nu görs inom detta område uppkommer ständigt nya moraliska och etiska dilemman. Etikkoden är ett flexibelt dokument som kommer att kräva kontinuerlig komplettering och uppdatering vartefter nya frågor uppstår.