Etik i leverantörskedjan

Leverantörskod

Medicover strävar efter att bygga långsiktiga och stadigvarande relationer med hela sin leverantörskedja.

Medicover följerde grundläggande principerna inom mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö samt kampen mot korruption.

Syftet med Medicovers leverantörskod är att skapa en dialog och ett partnerskap med Medicovers leverantörer för att säkerställa att de ställer sig bakom dessa grundläggande principer.

Leverantörskoden är tillämplig på samtliga affärsrelationer mellan Medicover och dess leverantörer. Medicover förväntar sig att:

  • samtliga leverantörer bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
  • samtliga leverantörer följer tillämpliga lokala lagar och förordningar.
  • samtliga leverantörer samt deras underleverantörer följer Medicovers lerverantörskod, även då den ställer högre krav än vad som följer av lag. I händelse av konflikt mellan Medicover Supplier Code of Conduct och lokala lagar och förordningar, gäller det strängare.

Leverantörer ska anmäla eventuella överträdelser av Medicovers uppförandekod för leverantörer. Sådan anmälningar eller misstankar kan sändas till: supplier@medicover.com.

Medicover Supplier Code of Conduct nås genom att klicka på följande länk.