Etik

Vårt åtagande

När våra kunder anförtror oss sin hälsa är det ett ansvar som Medicover tar på mycket stort allvar. Att Medicover ska vara ett ansvarsfullt företag betyder att vi inte bara utvärderar det finansiella verksamhetsresultatet, utan också de affärsmetoder som åstadkommit det. Medicover har nolltolerans mot avsteg från gällande regelverk.

Medicover verkar i en sektor där det finns risker relaterade till mutor, korruption och politiska risker.

Vår modell

Medicovers uppförandekod infördes 2006 och kompletterades senast under 2018. Vi förväntar oss att samtliga Medicover-medarbetare uppträder i enlighet med kodens etiska normer. Uppförandekoden är grunden för koncernens hållbarhetsarbete, den etiska kompassen när vi gör affärer och ett stöd då vi ska fatta rätt beslut.

Aktiviteter

Under 2018 trädde Medicovers policy mot mutor i kraft. Inledningsvis kommer ledande befattningshavare att delta i ett e-utbildningsprogram på lokala språk.

Vidare antogs också en visselblåsarpolicy. Syftet är att möjliggöra för medarbetarna att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som begås av personer i ledande ställning.

Medicovers uppförandekod för leverantörer utvecklades under 2018, och Medicovers 30 största leverantörer har anslutit sig till den.

En Corporate Compliance Officer rekryterades i början av 2019 för att ytterligare stärka Medicovers affärsetikarbete.

Vi har även tagit fram en etisk kod för Medicovers fertilitetskliniker. Syftet är att säkerställa att både patientbemötandet och IVF-behandlingen uppfyller högsta tänkbara etiska krav. På fertilitetsområdet utvecklas tekniken och forskningsläget så snabbt att vi kontinuerligt ställs inför nya etiska dilemman. Medicovers etiska kod kommer att uppdateras i takt med utvecklingen.

Sekretess och säker behandling av personuppgifter hör till våra viktigaste prioriteringar. Vi tillämpar en rad policyer och metoder för informationssäkerhet, integritetsskydd och sekretess, i enlighet med koncernens informationssäkerhetspolicy (Group Information Security Policy, GISP). GISP implementerades under 2006 och uppdaterades senast under 2017.

Under året inrättades en särskild intern kommitté för att utvärdera konsekvenserna av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Kommittén vägleder de arbetsgrupper som i olika delar av verksamheten ska se till att företaget har beredskap och förmåga att efterleva GDPR när förordningen träder i kraft i maj 2018.