Etik

Vårt åtagande

Medicover har nolltolerans mot avsteg från gällande regelverk.

Vår affärsverksamhet bygger på människor och deras förtroende. När våra kunder anförtror oss sin hälsa är det ett ansvar som vi tar på mycket stort allvar. Att Medicover ska vara ett ansvarsfullt företag betyder att vi inte bara utvärderar det finansiella verksamhetsresultatet, utan också de affärsmetoder som åstadkommit det.

Medicover är exponerat för risker relaterade till affärsetik. På vissa marknader finns potentiella hinder i form av korruption, komplicerade administrativa förfaranden och lagändringar.

Vår modell

Medicovers uppförandekod infördes 2006 och kompletterades senast under 2018. Vi förväntar oss att samtliga Medicover-medarbetare uppträder i enlighet med kodens etiska normer. Uppförandekoden är grunden för koncernens hållbarhetsarbete, den etiska kompassen när vi gör affärer och ett stöd då vi ska fatta rätt beslut.

Aktiviteter under 2017 och därefter

I början av året kompletterade Medicover sin uppförandekod genom att utveckla och införa en antikorruptionspolicy, som finns tillgänglig på lokala språk på koncernens intranät.

Nästa steg i genomförandet av antikorruptionspolicyn är att vi ska lansera ett distansutbildningsprogram för ledande befattningshavare i hela koncernen. Utbildningen ska slutföras under 2018. Distansutbildningen kompletteras med handledarledda utbildningstillfällen för vissa ledande befattningshavare, där främst lokala regelverk och krav tas upp. Under 2018 stärkte vi vår affärsetik ytterligare genom att införa en visselblåsarpolicy.

Vi har även tagit fram en etisk kod för Medicovers fertilitetskliniker. Syftet är att säkerställa att både patientbemötandet och IVF-behandlingen uppfyller högsta tänkbara etiska krav. På fertilitetsområdet utvecklas tekniken och forskningsläget så snabbt att vi kontinuerligt ställs inför nya etiska dilemman. Medicovers etiska kod kommer att uppdateras i takt med utvecklingen.

Sekretess och säker behandling av personuppgifter hör till våra viktigaste prioriteringar. Vi tillämpar en rad policyer och metoder för informationssäkerhet, integritetsskydd och sekretess, i enlighet med koncernens informationssäkerhetspolicy (Group Information Security Policy, GISP). GISP implementerades under 2006 och uppdaterades senast under 2017.

Under året inrättades en särskild intern kommitté för att utvärdera konsekvenserna av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Kommittén vägleder de arbetsgrupper som i olika delar av verksamheten ska se till att företaget har beredskap och förmåga att efterleva GDPR när förordningen träder i kraft i maj 2018.