Bekämpning av mutor

Medicovers Policy Mot Mutor

Medicover är dedikerat till att agera med höga affärsetiska värderingar och i enlighet med all tillämplig lagstiftning. Medicover förlorar hellre en affär än anskaffar den på ett lagstridigt sätt.

Medicovers policy mot mutor fastställer det regelverk som ska tillämpas för att förebygga mutbrott i samtlig verksamhet under Medicovers kontroll. Vi accepterar inga former av mutor och förbjuder våra anställda och externa företrädare att ge eller ta emot mutor av samtliga slag.

Medicovers policy mot mutor förbjuder i korthet följande:

  • En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).
  • Det är inte tillåtet att åt en anställd eller uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (givande av muta).
  • Det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling eller att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon för att denne ska påverka beslutsfattaren vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling (handel med inflytande).
  • Försiktighet måste iakttas när pengar eller andra tillgångar lämnas till ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor (vårdslös finansiering av mutbrott). 

Den exakta juridiska definitionen av mutor varierar mellan länder, men ovanstående principer gäller generellt.

Medicovers policy mot mutor kan inte adressera alla lokala juridiska frågor i alla länder där Medicover verkar. Om lokal lagstiftning strider mot policyn, gäller principen att det strängare har företräde.

Medicover Anti-Bribery Policy nås genom att klicka på följande länk.