Visselblåsarfunktion

Medicovers Visselblåsarpolicy

Medicover är dedikerat till att agera med höga affärsetiska värderingar och i enlighet med all tillämplig lagstiftning, samt dedikerat till ansvarsfull kommersiell utveckling. Medicovers uppförandekod utgör det huvudsakliga ramverket för hur vi gör affärer och verkar ansvarsfullt.

Medicover uppmuntrar anställda att rapportera eventuella incidenter och misstankar om oegentligheter relaterat till Medicovers verksamhet. I allmänhet bör sådana rapporter göras via sedvanliga interna rapporteringskanaler.

I förhållande till allvarliga oegentligheter som begåtts av en person i ledande ställning eller en nyckelposition har Medicover dock etablerat en whistleblowerfunktion som möjliggör anonyma rapporter (såväl som icke-anonyma rapporter) och anonym kommunikation. På så sätt kan Medicover hantera risker och säkerställa att varje Medicoverenhet på ett snabbt och bestämt sätt kan agera vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av någon som innehar en sådan position. 

Allvarliga oegentligheter omfattar samtliga olagliga eller lagstridiga ageranden så väl som allvarliga brister kopplade till Medicovers verksamhet, och som berör Medicovers grundläggande intressen eller människors liv eller hälsa. Exempel på detta är:

  • lagstridiga ageranden, oavsett om fråga är om straffrättsliga eller civilrättsliga överträdelser,
  • medicinsk felbehandling eller i övrigt om patienters säkerhet riskeras,
  • överträdelser av Medicovers uppförandekod eller Medicovers policy mot mutor,
  • uppsåtliga överträdelser av lokala lagar och förordningar,
  • tvivelaktiga redovisningsmetoder eller bedrägerier,
  • intressekonflikter,
  • otillåten diskriminering;
  • faror för hälsa, säkerhet eller miljö.

Medicover Whistleblower Policy nås genom att klicka på följande länk.