Miljö

Att värna om miljön för att vi ska kunna leva hälsosamt i framtiden är ett ansvar som alla företag delar.

Det yttersta målet för all hållbar utveckling är att finna en sammanhängande och långsiktig balans mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala intressen, områden som alla befinner sig högt uppe på Medicovers agenda. Medicover strävar efter att minska den påverkan företagets verksamhet har på miljön. För tillfället pågår inga koncernomfattande projekt, men det finns flera lokala program vars mål är att följa gällande lagstiftning samtidigt som man säkerställer grundläggande miljöstyrning och riskhantering.

År 2008 var till exempel IMD Labor Oderland den första tyska medicinska anläggning som validerades enligt EU:s EMAS-certifiering (Eco-Management and Audit Scheme). EMAS är ett styrningsverktyg som hjälper bolag och andra organisationer att utvärdera, rapportera och förbättra sina insatser på miljöområdet. EMAS kräver inte bara att företag uppfyller alla relevanta rättsliga krav, utan att de kontinuerligt förbättrar sina insatser beträffande alla relevanta – direkta som indirekta – miljöaspekter, exempelvis energi, avfall, vatten, utsläpp, upphandling och biologisk mångfald.

IMD Labor Greifswald har utvecklat ett väl fungerande miljöstyrningssystem och laboratoriet är den andra tyska medicinska anläggning vars miljöstyrning har validerats enligt EMAS. IMD uppfyller kraven i den tyska miljölagstiftningen och kan därigenom undvika ytterligare kostnader.

Koncernen har också många pågående initiativ som stimulerar till minskad miljöpåverkan.

”Save Energy!Day” som anordnas av IMD Labor Oderland uppmuntrar medarbetarna att spara energi både hemma och på arbetsplatsen. Initiativet består av två olika områden: tekniska förbättringar och deltagarbaserade aktiviteter där information om energisparåtgärder ingår.

Företaget anordnar också cykelprojektet ”IMD Bike”. Medarbetarna uppmanas att använda cykel i stället för att åka bil till och från jobbet – både av miljö- och hälsoskäl. Efter en sexmånadersperiod, från april till september, räknar man ihop hur många kilometer varje deltagare totalt har tillryggalagt på cykel och belönar vinnarna. Man kan även få utmärkelser för längsta sträcka som cyklats på en dag, för antal dagar man använt sin cykel, etc. Under förra årets upplaga av ”IMD Bike” cyklade deltagarna, som kom från alla delar av organisationen, sammanlagt 3 954 km.