Miljöhänsyn

Vårt åtagande

Medicover ska successivt minska företagets miljöpåverkan. För oss är hänsyn till miljön en aspekt av att vi bryr oss om människors hälsa och välbefinnande. Medicovers miljöpåverkan härrör främst från energiförbrukningen i våra sjukhus, kliniker och övriga lokaler, från användningen av diverse utrustning och material, från externa och interna transporter, samt från avfall.

Vår modell

Medicover tillämpar principen att delegera ansvar nedåt i organisationen. Därför är miljöledningsansvaret lokalt och ligger hos respektive division eller land. Flera Medicover-enheter har miljöledningssystem som är certifierade av exempelvis EMAS. Systemen hjälper organisationer att utvärdera, redovisa och förbättra sina miljöprestationer. Gällande lagstiftning ska följas och utfallet hela tiden förbättras.

För närvarande fokuserar vi främst på att se till att vi följer alla relevanta regelverk och hanterar miljöriskerna. Dessutom blir minskad miljöpåverkan en bieffekt av att Medicovers verksamheter eftersträvar rationaliseringar och kostnadssänkningar. Vi försöker att hitta ett rimligt jämviktsläge där koncernen har en optimal miljöpåverkan, samhällsnytta och lönsamhet.

Aktiviteter under och efter 2017

På många håll i Medicover finns initiativ för att minska företagets miljöpåverkan. Under 2017 togs miljöpolicyer fram och implementerades. Åtgärder har vidtagits för att minska Medicovers energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Vissa anläggningar har exempelvis börjat köpa grön el och byta till LED-baserad belysning. Våra laboratorier i Tyskland har börjat frakta tester med elfordon. Flera enheter engagerar också medarbetarna genom att uppmuntra dem att spara energi både på arbetet och hemma, och att ta cykeln till jobbet i stället för att köra bil.