Policyer

Medicovers värderingar utgör tillsammans med Medicovers Code of Conduct grunden för hållbart och ansvarsfullt företagande inom Medicover. Medicovers Code of Conduct stöds även av ytterligare policyer som beskrivs nedan.


Medicovers Uppförandekod

Medicovers kunder och patienter är viktiga för oss och vår fortsatta utveckling, precis som vårt ansvar gentemot  samhället. Vårt hållbarhetsarbete är inriktat på följande områden: förebyggande vård och utbildning, vård- och servicekvalitet, tillgång till vård, miljö och affärsetik. Vi är fast beslutna att verka i enlighet med höga etiska normer och ansvarsfull utveckling.

Medicovers uppförandekod är vårt huvudsakliga ramverk för hur vi gör affärer och säkerställer att vi omsätter våra värderingar till handling.

Syftet med Medicovers uppförandekod är att se till att alla anställda och företrädare för verksamheten är informerade om och följer grunderna för Medicovers affärsetik och arbetssätt.

Medicovers uppförandekod baseras på l internationella och grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och kampen mot korruption, principer som genomsyrar hela vår verksamhet

Medicover Code of Conduct nås genom att klicka på följande länk.

Medicovers Policy Mot Mutor

Medicover är dedikerat till att agera med höga affärsetiska värderingar och i enlighet med all tillämplig lagstiftning. Medicover förlorar hellre en affär än anskaffar den på ett lagstridigt sätt.

Medicovers policy mot mutor fastställer det regelverk som ska tillämpas för att förebygga mutbrott i samtlig verksamhet under Medicovers kontroll. Vi accepterar inga former av mutor och förbjuder våra anställda och externa företrädare att ge eller ta emot mutor av samtliga slag.

Medicovers policy mot mutor förbjuder i korthet följande:

 • En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).
 • Det är inte tillåtet att åt en anställd eller uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (givande av muta).
 • Det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling eller att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon för att denne ska påverka beslutsfattaren vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling (handel med inflytande).
 • Försiktighet måste iakttas när pengar eller andra tillgångar lämnas till ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor (vårdslös finansiering av mutbrott). 

Den exakta juridiska definitionen av mutor varierar mellan länder, men ovanstående principer gäller generellt.

Medicovers policy mot mutor kan inte adressera alla lokala juridiska frågor i alla länder där Medicover verkar. Om lokal lagstiftning strider mot policyn, gäller principen att det strängare har företräde.

Medicover Anti-Bribery Policy nås genom att klicka på följande länk.

Medicovers Visselblåsarpolicy

Medicover är dedikerat till att agera med höga affärsetiska värderingar och i enlighet med all tillämplig lagstiftning, samt dedikerat till ansvarsfull kommersiell utveckling. Medicovers uppförandekod utgör det huvudsakliga ramverket för hur vi gör affärer och verkar ansvarsfullt.

Medicover uppmuntrar anställda att rapportera eventuella incidenter och misstankar om oegentligheter relaterat till Medicovers verksamhet. I allmänhet bör sådana rapporter göras via sedvanliga interna rapporteringskanaler.

I förhållande till allvarliga oegentligheter som begåtts av en person i ledande ställning eller en nyckelposition har Medicover dock etablerat en whistleblowerfunktion som möjliggör anonyma rapporter (såväl som icke-anonyma rapporter) och anonym kommunikation. På så sätt kan Medicover hantera risker och säkerställa att varje Medicoverenhet på ett snabbt och bestämt sätt kan agera vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av någon som innehar en sådan position. 

Allvarliga oegentligheter omfattar samtliga olagliga eller lagstridiga ageranden så väl som allvarliga brister kopplade till Medicovers verksamhet, och som berör Medicovers grundläggande intressen eller människors liv eller hälsa. Exempel på detta är:

 • lagstridiga ageranden, oavsett om fråga är om straffrättsliga eller civilrättsliga överträdelser,
 • medicinsk felbehandling eller i övrigt om patienters säkerhet riskeras,
 • överträdelser av Medicovers uppförandekod eller Medicovers policy mot mutor,
 • uppsåtliga överträdelser av lokala lagar och förordningar,
 • tvivelaktiga redovisningsmetoder eller bedrägerier,
 • intressekonflikter,
 • otillåten diskriminering;
 • faror för hälsa, säkerhet eller miljö.

Medicover Whistleblower Policy nås genom att klicka på följande länk.

Leverantörskod

Medicover strävar efter att bygga långsiktiga och stadigvarande relationer med hela sin leverantörskedja.

Medicover följerde grundläggande principerna inom mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö samt kampen mot korruption.

Syftet med Medicovers leverantörskod är att skapa en dialog och ett partnerskap med Medicovers leverantörer för att säkerställa att de ställer sig bakom dessa grundläggande principer.

Leverantörskoden är tillämplig på samtliga affärsrelationer mellan Medicover och dess leverantörer. Medicover förväntar sig att:

 • samtliga leverantörer bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
 • samtliga leverantörer följer tillämpliga lokala lagar och förordningar.
 • samtliga leverantörer samt deras underleverantörer följer Medicovers lerverantörskod, även då den ställer högre krav än vad som följer av lag. I händelse av konflikt mellan Medicover Supplier Code of Conduct och lokala lagar och förordningar, gäller det strängare.

Leverantörer ska anmäla eventuella överträdelser av Medicovers uppförandekod för leverantörer. Sådan anmälningar eller misstankar kan sändas till: supplier@medicover.com.

Medicover Supplier Code of Conduct nås genom att klicka på följande länk.

Medicovers Miljöpolicy

Medicover har åtagit sig att minska verksamhetens miljöpåverkan. En kontinuerlig förbättring av miljöprestanda i alla delar av verksamheten är en förutsättning för sund affärsutveckling.

Det miljöarbete som alla Medicovers anställda och affärsenheter måste åtaga sig innefattar till exempel aktiviteter och processer för att begränsa och minska utsläppen av växthusgaser och för att minimera användningen av skadliga substanser och farligt avfall. Vid affärsbeslut måste möjligheter och risker ur miljösynpunkt alltid beaktas.

Medicover Environmental Policy nås genom att klicka på följande länk.