Prevention och utbildning

Vårt åtagande

Medicovers mission börjar med prevention och utbildning. Vi främjar människors hälsa och välbefinnande genom att utbilda och kommunicera med interna och externa intressenter. Medicover gör stora investeringar i olika former av kapacitetsuppbyggnad och stöd, såväl i sin ordinarie verksamhet som genom Medicover Foundation.

Vår modell

Medicovers modell för preventionsåtgärder och utbildning har ett antal olika byggstenar. Hörnstenen är den vård och de övriga tjänster som vi erbjuder våra kunder och patienter. Den andra byggstenen är att genom kapacitetsuppbyggnad stödja de samhällen där vi verkar, vilket främst sker genom Medicover Foundation. Den tredje byggstenen är att tillgängliggöra vår kompetens för många andra, och att med opinionsbildning och kampanjer främja hälsa och välbefinnande.

Medicovers division Healthcare Services bedriver ett minutiöst preventionsarbete. På individnivå är kärnan patientens sjukdomshistoria, ingående undersökningar, hälsorådgivning, vaccinationer och extra diagnostiktester. Vi tillämpar vår preventionsstandard, med krav för allmänmedicinsk vård av vuxna, preventiva onkologiska undersökningar samt standarder för vård före och under graviditeten. Standarden anger de förebyggande åtgärder som ska vidtas för olika patientgrupper beroende på ålder, kön och hälsorisker. Standarden uppdateras varje år så att den avspeglar lagändringar och andra nya krav.

Vidare gör vi anonymiserade hälsoanalyser av våra företagskunders anställda. Syftet är att föreslå och genomföra preventionsåtgärder som enskilda medarbetargruppers behov kan motivera. Vi erbjuder ett brett spektrum av preventionsåtgärder, däribland seminarier, workshopar, kampanjer, hälsodagar och ergonomiförbättringar. Till de ämnen som tas upp hör sund kost, hjärthälsa och stresshantering.

En stor del av verksamheten i Medicovers division Diagnostic Services går ut på prevention. Flera initiativ syftar till att förebygga sjukdomar och upptäcka dem tidigt. Diagnostic Services har ett omfattande utbud av rutintester, men fokuserar också alltmer på avancerade tester och rådgivning. Avancerade tester genomförs inom specialiserade patologiområden som molekylärpatologi och genetik, samt inom histopatologi.

Finansiering av utbildning

Medicover delfinansierar och driver ett antal utbildningsprogram för sjuksköterskor i Polen, Rumänien och Ukraina.

Den polska yrkeshögskolan Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) anordnar sedan 2011 sjuksköterskeutbildningar på heltid i samarbete med Medicover. Undervisningen äger rum vid AWF, på Medicovers sjukhus i Warszawa och på våra kliniker. Partnersamarbetet har vuxit fram till följd av bristen på sjuksköterskor och den otillräckliga praktiska utbildning som sjuksköterskor hittills fått.

I Rumänien har Medicover inlett ett samarbete med landets största yrkeshögskola för sjuksköterskor, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”. Samarbetet ger studenter chansen att praktiktjänstgöra vid Medicovers sjukhus och kliniker. I Rumänien driver Diagnostic Services en utbildning i kliniska prövningar riktad till sjuksköterskor inom ramen för ett partnersamarbete med ett nationellt institut för infektionssjukdomar, Institutul National de Boli Infectioase ”Prof.dr. Matei Bals”.

I Ukraina anordnar Diagnostic Services en sjuksköterskeutbildning i egen regi. Utbildningen omfattar allt från praktisk sjukvård till kundservice.

Slutligen är Medicover en strategisk partner till Queen Silvia Nursing Award, ett stipendium för sjuksköterskestudenter i Sverige, Finland, Polen och Tyskland. Stipendiets syfte är att öka medvetenheten om vikten av god äldre- och demensvård.

Främja vårdsektorn

Medicover bidrar till att främja vårdsektorn i flera av de länder där vi är verksamma. Vi arrangerar och finansierar en rad konferenser och andra aktiviteter som syftar till kapacitetsuppbyggnad. Under 2017 anordnade exempelvis Diagnostic Services sina välkända symposier för att stödja medicinska utbildningar och främja utvecklingen inom avancerad laboratoriemedicin och hälsovård. Närmare 3 000 vårdexperter från Ukraina, Moldavien och Rumänien besökte arrangemangen. I Ukraina ska Medicover inom ramen för ett partnersamarbete med Roche Diagnostics kostnadsfritt tillhandahålla 600 000 preventiva diabetes- och pre­diabetestester under tre år. Syftet är att identifiera ett stort antal odiagnostiserade diabetes- och prediabetesfall i Ukraina. Detta är ett av de preventionsprogram som drivs av Medicover.

Medicover Foundation

Stiftelsen Medicover Foundation bildades för att komplettera företagets mission att upprätthålla och förbättra människors hälsa och välbefinnande. Stiftelsen har tre syften: att utbilda om vad prevention kan åstadkomma, att inspirera människor att leva sundare liv samt att erbjuda humanitärt bistånd till samhällen som har särskilda behov.

Samtliga stiftelseprogram bygger på Medicover-koncernens omfattande medicinska erfarenhet, resurser och kompetens. Aktiviteterna utformas för att tillgodose behoven hos barn, ungdomar och deras familjer samt äldre.

Diabetes är ett viktigt fokusområde för Medicover Foundation. Stiftelsens diabetespreventiva program riktat till skolbarn startade 2013 och finns i dag i hela Polen och är ett av de största europeiska preventionsprogrammen i sitt slag. Under 2017 infördes programmet även i Rumänien. Diabetesprogrammen utgörs dels av individuella preventiva undersökningar och hälsorådgivning, dels av stödgrupper för föräldrar samt skolprogram. I Polen har programmet nått mer än 30 000 barn, och i Rumänien kommer det att nå mer än 20 000. Programmet har möjliggjorts av en stor gåva från Jonas and Christina af Jochnick Foundation.

Aktiviteter

Medicover har lanserat en omfattande webbplats för att öka medvetenheten om hälsa och välbefinnande. Det stärker Medicovers ställning som en av Polens största leverantörer av tillförlitlig vård- och hälsoinformation. Webbplatsen har ett blandat innehåll och här finns fakta om sjukdomar, hälsoproblem och preventionsåtgärder, artiklar som inspirerar till ett sunt liv, samt frågetävlingar och andra verktyg

Vi har också publicerat ”Work, Health and Economy”, en rapport som visar värdet av att investera i prevention, och för att ge arbetsgivare möjlighet att göra kloka investeringar genom att tillgodose de anställdas specifika behov. Rapporten byggde på anonymiserad medicinsk data för sammanlagt 255 000 arbetstagare i åldrarna 18–67 år som omfattas av Medicovers vårderbjudande och kommer från alla branscher. Vi var särskilt observanta på kostnader för sjukfrånvaro och sjuknärvaro, och jämförde arbetstagare som omfattades av Medicovers vårderbjudande med arbetstagare som omfattades av den sjukförsäkring som tillhandahålls av polsk statlig hälsovård. Rapporten visade att såväl de privatfinansierade som de offentligfinansierade kostnaderna kunde sänkas kraftigt genom att tillämpa Medicovers sjukförsäkringsmodell.

AWF-Medicovers sjuksköterskeutbildning i Polen

Medicover var det första privata vårdbolag i Polen som etablerade ett samarbete med ett statligt universitet för att anordna heltidskurser i professionell sjukvård. År 2011 påbörjade de första studenterna Medicovers sjuksköterskeutbildning vid AWF (Józef Piłsudski University of Physical Education) i Warszawa.

Skolan uppfyller högsta europeiska standard för sjuksköterskeutbildningar. Undervisningen äger rum på AWF, Wilanówsjukhuset och olika Medicoverkliniker. Medicovers samarbete med AWF är ett försök att lösa sjuksköterskebristen och att ge nyutexaminerad personal nödvändig praktisk erfarenhet.

AWF-Medicovers sjuksköterskeutbildning

Medicover Romanias samarbete med Carol Davila

Medicover Romania är det enda privata vårdbolag som har ett samarbete med Carol Davila – den största skolan för sjuksköterskeutbildning i Rumänien (2014).

Tack vare samarbetet får studenterna praktik på Medicovers kliniker och sjukhus. Medicover och Carol Davila har tillsammans medverkat i olika CSR-initiativ; Medicover tar emot utbytesstudenter från andra länder (Spanien, Norge och Danmark). Utarbetandet av en workshop för blivande sjuksköterskor är påbörjat. Ingen av Medicovers konkurrenter har gjort något liknande.

Synevo Ukraines sjuksköterskeutbildning

För att försäkra sig om att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalitet har Synevo Ukraine startat en intern sjuksköterskeutbildning.

Utbildningen omfattar:

  • Kundservice

  • Praktiskt omvårdnadsarbete

  • Rådande hygienföreskrifter

  • Laboratoriesystem och cash management

  • Förvaring och transport av biologiskt avfall

  • Akutvård

Årligen utexamineras 420 sjuksköterskor från utbildningen.

Samarbete med Queen Silvia Nursing Award

Medicover är också strategisk partner till Queen Silvia Nursing Award – den utmärkelse som Sveriges drottning delar ut för insatser inom äldrevården.

Inom ramen för samarbetet fick den första stipendiaten, sjuksköterskestudenten Hanna Davidsson, praktisera på Wilanówsjukhuset 2013.

Kurs i klinisk forskning för sjuksköterskor

Den fem dagar långa utbildningen är avsedd för sjuksköterskor med allmän eller laboratoriemedicinsk bakgrund, som arbetar eller vill arbeta med kliniska prövningar. Kursens kärna utgörs av en dags praktisk utbildning vid Synevo Central Lab i Bukarest och vid en Fas 1-enhet vid Matei Bals’ National Institute of Infectious Diseases.

Kursen i klinisk forskning anordnas av Synevo Central Lab Romania, Matei Bals’ National Institute
of Infectious Diseases (den första sjukvårdsenhet i Bukarest som ISO 9001/2000-certifierats för kvaliteten på sin specialistvård) och Romanian Nurses College (den rumänska sjuksköterskeföreningen med över 21 000 medlemmar).

«Utbildningen erbjuder en möjlighet för sjuksköterskor att få värdefulla insikter om sin roll i de forskningsteam som arbetar med kliniska prövningar i Rumänien. Det händer att sköterskor som redan är en del av ett sådant team, på grund av informationsbrist, inte fullt ut förstår eller åtar sig sitt ansvar i teamet. Målet med utbildningen är att hjälpa sjuksköterskor att bättre förstå sin roll och få dem att bli än mer engagerade i den kliniska prövningen, så att de ger rätt omvårdnad till studiens patienter, vars omhändertagande helt och hållet skiljer sig från vanliga patienters.»
Cristina Florescu-Moraid, Med Dr, Master of Science, specialist i laboratoriemedicin, Synevo Central Lab, Platschef i Rumänien, Moldavien, Bulgarien & Serbien samt initiativtagare till projektet.