Prevention och utbildning

Vårt åtagande

Medicover strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle och vår hållbara verksamhet genererar värde för våra intressenter. Medicovers mission börjar med prevention och utbildning. Ju tidigare vår personal kan involveras, desto bättre blir utfallet. När det gäller utbildning samarbetar vi med interna och externa intressenter för att främja hälsa och välbefinnande. Medicover gör investeringar i olika former av kapacitetsuppbyggnad och stödjande verksamhet, såväl i sin ordinarie verksamhet som genom Medicover Foundation.

Vår modell

Medicovers modell för prevention och utbildning har ett antal olika byggstenar. Hörnstenen är den vård och de övriga tjänster som vi erbjuder våra kunder och patienter. Den andra byggstenen är att genom kapacitetsuppbyggnad stödja de samhällen där vi verkar, vilket främst sker genom Medicover Foundation. Den tredje byggstenen är att tillgängliggöra vår kompetens för många andra, och att med opinionsbildning och kampanjer främja hälsa och välbefinnande. En viktig aspekt är att Medicovers affärsmodell samordnar incitamenten för verksamheten med hållbarhetsmålen: ju friskare kunderna är, desto bättre bedrivs verksamheten.

En stor del av verksamheten i Medicovers division Diagnostic Services går ut på tidig upptäckt, prevention och behandlingsuppföljning. De flesta behandlingar baseras på någon form av test. Diagnostic Services har ett omfattande utbud av rutintester, men fokuserar också alltmer på avancerade tester och rådgivning. Ju bredare testutbudet är, desto större är sannolikheten att underlätta för läkaren att ställa korrekt diagnos så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Avancerade tester genomförs inom specialiserade områden som molekylärpatologi och -genetik, samt inom histopatologi.

Medicovers division Healthcare Services bedriver ett omfattande preventionsarbete. På individnivå är kärnan patientens sjukdomshistoria, ingående undersökningar, hälsorådgivning, vaccinationer och extra diagnostiktester. Medicovers preventionsstandard tillämpas, med krav för allmänmedicinsk vård av vuxna, preventiva onkologiska undersökningar samt standarder för vård före och under graviditeten. Standarden anger de förebyggande åtgärder som ska vidtas för olika patientgrupper beroende på ålder, kön och hälsorisker. Standarden uppdateras varje år så att den avspeglar lagändringar och andra nya krav.

Vidare gör Healthcare Services anonymiserade hälsoanalyser av företagskundernas anställda. Syftet är att föreslå och genomföra preventionsåtgärder för enskilda medarbetargruppers behov. Det erbjuds bland annat workshops, seminarier och kampanjer om bland annat hälsosam mat, hjärthälsa och stresshantering samt även företagshälsorapporter.

Finansiering av utbildning

Medicover delfinansierar och driver ett antal utbildningsprogram för sjuksköterskor i Polen, Rumänien och Ukraina.

Den polska yrkeshögskolan Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) anordnar sedan 2011 sjuksköterskeutbildningar på heltid i samarbete med Medicover. Undervisningen äger rum vid AWF, på Medicovers sjukhus i Warszawa och på våra kliniker. Partnersamarbetet har vuxit fram till följd av bristen på sjuksköterskor och den otillräckliga praktiska utbildning som sjuksköterskor hittills fått.

I Rumänien har Medicover inlett ett samarbete med landets största yrkeshögskola för sjuksköterskor. Samarbetet ger studenter chansen att praktisera vid Medicovers sjukhus och kliniker. Diagnostic Services i Rumänien erbjuder flera utbildningsprogram för sjuksköterskor, såväl internt som externt. Ett exempel är en utbildning i kliniska prövningar för sjuksköterskor inom ramen för partnersamarbetet med Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof.Dr. Matei Balș”.

I Ukraina anordnar Diagnostic Services en sjuksköterskeutbildning i egen regi. Utbildningen omfattar allt från praktisk sjukvård till kundservice.

Slutligen är Medicover en strategisk partner till Queen Silvia Nursing Award, ett stipendium för sjuksköterskestudenter i Sverige, Finland, Polen och Tyskland. Stipendiet syftar till att göra sjuksköterskeelever mer medvetna om vikten av god äldre- och demensvård. Tredje året av Queen Silvia Nursing Award i Polen har slutförts.

Främja vårdsektorn

Medicover bidrar till att utveckla och höja kompetensen och kunskapen i vårdsektorn i flera av de länder där vi är verksamma. Bland annat anordnar Diagnostic Services hundratals utbildningsevenemang varje år. Evenemangen lockar tusentals specialister från Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra länder. Medicover erbjuder också olika onlineverktyg för medicinsk personal. Ett exempel är Inflammatio.de, där läkare har tillgång till e-utbildningsprogram, webbinarier, forskningsrapporter med mera.

Medicover Foundation

Stiftelsen Medicover Foundation bildades för att komplettera företagets mission att upprätthålla och förbättra människors hälsa och välbefinnande. Stiftelsen har tre syften: utbildning om prevention och dess effekter, inspirera människor att leva hälsosamt samt stötta samhällen med särskilda behov. Samtliga stiftelseprogram bygger på Medicover-koncernens omfattande medicinska kompetens och resurser.

Diabetes hör till ett av Medicover Foundations huvudsakliga fokusområden. Stiftelsens diabetespreventiva program, riktat till skolbarn, startade 2013 och finns i dag i hela Polen (PoZdro!). Det duplicerades 2017 i Rumänien (inCerc) och är de två största europeiska preventionsprogrammen i sitt slag. Diabetesprogrammen utgörs dels av preventiva undersökningar och hälsorådgivning på individuell basis, dels av stödgrupper för föräldrar samt skolprogram. Programmet PoZdro! finns i fyra polska städer och 3 500 barn har identifierats för hälsorådgivning. 45 000 besök har genomförts hos familjer vars barn löper risk att utveckla diabetes typ 2. Mer än 50 procent av dessa familjer har visat positiva resultat. InCerc finns för närvarande i två rumänska städer och 75 skolor deltar i programmet. I slutet av 2018 hade mer än 2 900 barn undersökts. Resultatet visar på fetma hos 21 procent av barnen, och övervikt hos 14 procent. För närvarande har 405 barn identifierats för hälsorådgivning. Såväl undersökningar som rådgivning fortsätter 2019. Programmet har möjliggjorts av en stor donation från Jonas and Christina af Jochnick Foundation.

.

Aktiviteter

Diagnostic Services expanderade och utökade sitt utbud inom flera områden. Ett stort tillskott var förvärvet av ett av Tysklands främsta laboratorier inom genetisk diagnostik. Laboratoriet är specialiserat på gentester, transfusionsmedicin, mikrobiologi och virologi, och stärker Medicovers erbjudande inom dessa områden. Diagnostic Services inledde också ett samarbete med ett laboratorium på Cypern, som har ett omfattande utbud av icke-invasiva fostertester. Laboratoriets erbjudande finns för närvarande tillgängligt i 16 länder, målet är att det ska finnas på samtliga av Medicovers marknader.

Diagnostic Services fortsätter också att utveckla sitt utbud inom genetisk rådgivning. Medicover tror på integrerad diagnostik, där avancerade tester genomförs, resultaten omvandlas till meningsfulla slutsatser och rådgivning erbjuds så att patienterna kan fatta välgrundade beslut.

Healthcare Services utvecklade sitt helhetserbjudande ytterligare. Bland annat breddades erbjudandet genom att lansera medlemskapsbaserade träningsmöjligheter. I stället för att vara hänvisade till ett enda gym kan användarna välja bland ett helt nätverk av olika träningscenter. Det möjliggör träning till en integrerad del av hälsa och välbefinnande, snarare än en valfri fritidsaktivitet. 60 000 personer i Polen har för närvarande tillgång till denna förmån.

Vi har också publicerat ”Work, Health and Economy”, en rapport som visar värdet av att investera i prevention, och för att ge arbetsgivare möjlighet att göra kloka investeringar genom att tillgodose de anställdas specifika behov. Rapporten byggde på anonymiserad medicinsk data för sammanlagt 255 000 arbetstagare i åldrarna 18–67 år som omfattas av Medicovers vårderbjudande och kommer från alla branscher. Vi var särskilt observanta på kostnader för sjukfrånvaro och sjuknärvaro, och jämförde arbetstagare som omfattades av Medicovers vårderbjudande med arbetstagare som omfattades av den sjukförsäkring som tillhandahålls av polsk statlig hälsovård. Rapporten visade att såväl de privatfinansierade som de offentligfinansierade kostnaderna kunde sänkas kraftigt genom att tillämpa Medicovers sjukförsäkringsmodell.

AWF-Medicovers sjuksköterskeutbildning i Polen

Medicover var det första privata vårdbolag i Polen som etablerade ett samarbete med ett statligt universitet för att anordna heltidskurser i professionell sjukvård. År 2011 påbörjade de första studenterna Medicovers sjuksköterskeutbildning vid AWF (Józef Piłsudski University of Physical Education) i Warszawa.

Skolan uppfyller högsta europeiska standard för sjuksköterskeutbildningar. Undervisningen äger rum på AWF, Wilanówsjukhuset och olika Medicoverkliniker. Medicovers samarbete med AWF är ett försök att lösa sjuksköterskebristen och att ge nyutexaminerad personal nödvändig praktisk erfarenhet.

AWF-Medicovers sjuksköterskeutbildning

Medicover Romanias samarbete med Carol Davila

Medicover Romania är det enda privata vårdbolag som har ett samarbete med Carol Davila – den största skolan för sjuksköterskeutbildning i Rumänien (2014).

Tack vare samarbetet får studenterna praktik på Medicovers kliniker och sjukhus. Medicover och Carol Davila har tillsammans medverkat i olika CSR-initiativ; Medicover tar emot utbytesstudenter från andra länder (Spanien, Norge och Danmark). Utarbetandet av en workshop för blivande sjuksköterskor är påbörjat. Ingen av Medicovers konkurrenter har gjort något liknande.

Synevo Ukraines sjuksköterskeutbildning

För att försäkra sig om att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalitet har Synevo Ukraine startat en intern sjuksköterskeutbildning.

Utbildningen omfattar:

  • Kundservice

  • Praktiskt omvårdnadsarbete

  • Rådande hygienföreskrifter

  • Laboratoriesystem och cash management

  • Förvaring och transport av biologiskt avfall

  • Akutvård

Årligen utexamineras 420 sjuksköterskor från utbildningen.

Samarbete med Queen Silvia Nursing Award

Medicover är också strategisk partner till Queen Silvia Nursing Award – den utmärkelse som Sveriges drottning delar ut för insatser inom äldrevården.

Inom ramen för samarbetet fick den första stipendiaten, sjuksköterskestudenten Hanna Davidsson, praktisera på Wilanówsjukhuset 2013.

Kurs i klinisk forskning för sjuksköterskor

Den fem dagar långa utbildningen är avsedd för sjuksköterskor med allmän eller laboratoriemedicinsk bakgrund, som arbetar eller vill arbeta med kliniska prövningar. Kursens kärna utgörs av en dags praktisk utbildning vid Synevo Central Lab i Bukarest och vid en Fas 1-enhet vid Matei Bals’ National Institute of Infectious Diseases.

Kursen i klinisk forskning anordnas av Synevo Central Lab Romania, Matei Bals’ National Institute
of Infectious Diseases (den första sjukvårdsenhet i Bukarest som ISO 9001/2000-certifierats för kvaliteten på sin specialistvård) och Romanian Nurses College (den rumänska sjuksköterskeföreningen med över 21 000 medlemmar).

«Utbildningen erbjuder en möjlighet för sjuksköterskor att få värdefulla insikter om sin roll i de forskningsteam som arbetar med kliniska prövningar i Rumänien. Det händer att sköterskor som redan är en del av ett sådant team, på grund av informationsbrist, inte fullt ut förstår eller åtar sig sitt ansvar i teamet. Målet med utbildningen är att hjälpa sjuksköterskor att bättre förstå sin roll och få dem att bli än mer engagerade i den kliniska prövningen, så att de ger rätt omvårdnad till studiens patienter, vars omhändertagande helt och hållet skiljer sig från vanliga patienters.»
Cristina Florescu-Moraid, Med Dr, Master of Science, specialist i laboratoriemedicin, Synevo Central Lab, Platschef i Rumänien, Moldavien, Bulgarien & Serbien samt initiativtagare till projektet.