Vård-och tjänstekvalitet

Vårt åtagande

Vi ska leverera kvalitet i toppklass. Våra vårdtjänster ska uppfylla hårdast tänkbara krav och vi ska hela tiden förbättra våra tjänster. Allt vi gör bygger på Medicovers kärnvärden, där passionen för kvalitet är den viktigaste.

Vår modell

Medicover fokuserar på att tillgodose patienters hälsobehov vid rätt tillfälle och på rätt plats. Rådgivning, vård och behandling ska alltid tillhandhållas på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt som ger önskat resultat.

Vård- och tjänstekvaliteten är dessutom avgörande för att Medicover ska förbli ett framgångsrikt företag. Bibehållen toppkvalitet och effektivitet stärker vår marknadsposition och gör att vi kan locka till oss den skickligaste medicinska personalen.

Vi använder ett stort antal nyckeltal för att mäta leveranskvalitet. Vissa är standardiserade i hela branschen, medan andra, som vi har utvecklat själva, är anpassade till våra egna mål och behov.

Kvalitet hanteras i dag på divisions- eller landsnivå. Vi arbetar med att införa ett enhetligt, koncernövergripande system. Divisionen Healthcare Services tillämpar en kvalitetspolicy som stöd när kvalitetsmål ska definieras. Divisionen Diagnostic Services tillämpar ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO-standarderna 9001, 15189 och 17125.

Samtliga läkare utvärderas, varvid det medicinska utfallet granskas liksom deras inställning, effektiviteten i beslutsfattandet och kundnöjdheten. Syftet med våra ingående uppföljningar och analyser är att ytterligare förbättra våra tjänster, det medicinska utfallet, patientupplevelsen och patientnöjdheten.

I regel överstiger patientnöjdheten 90 procent hos dem som uppsöker Medicovers kliniker. Dessutom rekommen­derar våra patienter gärna Medicover – vi har ett mer än 20 procent högre Net Promoter Score än våra huvudkonkurrenter.

Aktiviteter

Att definiera rätt nyckeltal och tillämpa dessa är svårt, men också en chans för oss att vässa vår verksamhet och våra tjänster ytterligare. Vi vill kartlägga inte bara processer och verksamheter, utan också utfall och konsekvenser. Ett av våra långsiktiga mål är att samla in och kommunicera patientrapporterade utfall med hjälp av lämpliga enkätundersökningar. Vi har börjat utveckla ett gemensamt arbetssätt på kvalitetsområdet och en rad övergripande indikatorer som ska användas i hela koncernen. Vid oklarheter kan vi göra särskilda revisioner som bidrar till ständiga förbättringar.

Vi har inrättat en medicinsk rådgivningskommitté som ett led i ambitionen att utveckla ett koncerngemensamt arbetssätt för att förbättra vård-och tjänstekvaliteten, samt i hälsofrämjande syfte. Kommitténs ordförande är Medicovers Chief Medical Officer och kommittén rapporterar till styrelsen.