Vård-och tjänstekvalitet

Vårt åtagande

Vi ska leverera högkvalitativ vård. Våra vårdtjänster ska uppfylla högsta tänkbara krav och vi ska hela tiden förbättra våra tjänster. Allt vi gör bygger på Medicovers värderingar, där passion för kvalitet är tongivande.

Vår modell

Medicover ska alltid tillhandahålla rådgivning, vård och behandling på ett säkert, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt som ger en bra upplevelse och önskat resultat för patienten. ”Ändamålsenligt” innebär rätt behandling vid rätt tillfälle av rätt medicinsk personal på rätt plats, medan ”kostnadseffektivt” handlar om att leverera bra utfall till bästa pris för Medicovers kunder och patienter.

Vård- och tjänstekvaliteten är också avgörande för att Medicover ska förbli ett framgångsrikt företag. Bibehållen kvalitet och effektivitet stärker vår marknadsposition och möjliggör att vi kan attrahera den mest kompetenta medicinska personalen.

Kvalitet hanteras i dag på divisions- eller landsnivå och arbetet med att införa ett enhetligt system för hela Medicover pågår. Divisionen Healthcare Services tillämpar en kvalitetspolicy som stöd när kvalitetsmål ska definieras. Diagnostic Services kvalitetssystem är ISO-certifierat. Båda divisionerna använder ett stort antal nyckeltal för att mäta leveranskvalitet. Vissa är standardiserade i hela branschen, medan andra, som vi har utvecklat själva, är anpassade till våra egna mål och behov.

Samtliga läkare utvärderas, varvid det medicinska utfallet granskas liksom attityden, effektiviteten i beslutsfattandet och kundnöjdheten. Överlag överstiger patientnöjdheten med god marginal 90 procent hos dem som uppsöker Medicovers kliniker. Dessutom rekommenderar våra patienter gärna Medicover – Medicover har ett högre Net Promoter Score än huvudkonkurrenterna.

Aktiviteter

Utvecklingen av ett gemensamt arbetssätt inom kvalitet har fortsatt. En del av syftet är att definiera en rad övergripande indikatorer som ska användas i hela företaget. Vår medicinska rådgivningskommitté, som inrättades 2017, sammanträdde tre gånger under 2018. Kommittén fokuserade på kliniska indikatorer i Medicovers sjukhus för att fastställa bästa praxis, dra lärdomar av den och sprida den till andra enheter. Vi kan också lära av praxis på våra fertilitetscenter, som har en synnerligen framstående kvalitetssäkring.

Att definiera rätt nyckeltal och tillämpa dessa är både en utmaning och en möjlighet att fortsätta att utveckla kvalitet och tjänster. De standardindikatorer som för närvarande används i vår sektor och i Medicover fokuserar på vårdens säkerhet och ändamålsenlighet. Ett av våra långsiktiga mål är att även samla in och kommunicera kliniska utfall, det vill säga de hälsofördelar som behandlingen resulterat i. Healthcare Services har börjat använda enkäter för att undersöka hur patienter i Polen uppfattar sin behandling samt utfallet av behandlingen.