Vår verksamhet

Kärnan i Healthcare Services verksamhet är att erbjuda arbetsgivarfinansierade vårdtjänster till anställda, och ibland även till deras närstående.

Det som driver efterfrågan på dessa tjänster är att arbetsgivare vill rekrytera kompetenta medarbetare och hålla dem friska och motiverade och, om de ändå skulle bli sjuka, snabbt kunna ge dem behandling så att de blir fullt återställda. Detta är en verksamhet som både finansierar och producerar vård. I de länder där Medicover verkar har arbetsgivarna i många fall också en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla hälsoundersökningar för nyanställda och befintliga anställda (företagshälsovård).

Medicover etablerade sig på marknaden för arbetsgivarfinansierad hälsovård i Polen 1995 och har därefter även använt sig av denna affärsmodell i Rumänien. En förbetald vårdmodell innebär stabila och förutsägbara intäkter och en hög kundlojalitet. I slutet av 2017 hade Healthcare Services en kundbas med närmare 1 024 000 medlemmar. Det finns många olika sätt att bli medlem hos oss. Merparten av våra kunder är företag som köper förbetalda förmånsprogram för sina anställda. Vi säljer både gruppförsäkringar och privata försäkringar. Vi tar även emot patienter som betalar per utförd tjänst samt tillhandahåller vissa tjänster enligt avtal med nationella sjukförsäkringssystem.

De flesta arbetsgivare i Medicovers verksamhetsländer väljer att erbjuda sina anställda öppenvård – både primärvård och viss specialistvård – eftersom detta sannolikt är det som medarbetarna har störst behov av. Många privatpersoner och även en del arbetsgivare vill emellertid ha tillgång till ett bredare utbud av specialisttjänster, och även till sjukhusvård. Det var behovet av dessa tjänster som ledde till att Medicover började erbjuda sjukhusvård samt breddade utbudet av specialistvård.

Medicover är det största privata vårdbolaget i Polen som har ett eget allmänsjukhus, beläget i Wilanów, Warszawa. Sjukhuset har sju vårdavdelningar.

Läs mer om sjukhusets högteknologiska system, “da Vinci”, som används vid operationer på nedan länk. (Available in English)

I Central- och Östeuropa har alla länder genomfört vårdreformer sedan östblockets regimer föll 1989. Reformerna skiljer sig mellan länderna, främst beroende på situationen i början av reformprocessen och respektive regerings vårdpolitik under övergången till marknadsekonomi.

Vård- och diagnostiktjänster betalas antingen via ett offentligt system där stat eller kommun subventionerar vården för dem som har rätt till vård (offentlig finansiering), eller av privatpersoner eller företag (privat finansiering), eller en kombination av dessa. Privata betalningsmodeller har ökat, till stor del på grund av offentliga budgetrestriktioner.

De privata betalningsmodellerna kan delas in efter förhållandet mellan det belopp som ska betalas och tjänsterna som ska tillhandahållas:

  • Kontantbetald vård
    Vid kontantbetald vård betalar patienten eller annan betalare ett belopp för varje specifik tjänst som levereras. Detta är en vanlig betalningsmodell på många marknader.
  • Förbetald vård
    Vid förbetald vård betalar den enskilda individen, företaget eller annan betalare ett belopp i förskott för rätten att få vårdtjänster inom ett visst utbud. Det finns ingen direkt koppling mellan det belopp som betalas och de faktiska tjänster som utförs.

Medicover erbjuder samtliga ovanstående privata betalningsmodeller, med stor betoning på förbetald vård. Inom Healthcare Services uppgick andelen privata betalningar till 96 procent av omsättningen 2017.