Jobba hos oss

Medicovers tillväxt och kreativitet beror på att vi är en inkluderande arbetsplats som värdesätter mångfald.

För att Medicover ska fortsätta att framgångsrikt, arbetar vi hårt för att behålla lovande medarbetare och slå vakt om den höga kvaliteten på våra tjänster. ”Passion för kvalitet”, en av våra grundvärderingar, intar en särställning i alla våra verksamheter, dessutom är den kontinuerliga uppdateringen av våra medarbetares kompetens av yttersta vikt för organisationen.

Eftersom vi är ett vårdföretag med långsiktig vision värnar om våra medarbetares säkerhet, hälsa och produktivitet. Enbart på det sättet kan vi VÄXA OCH VERKA TILLSAMMANS, VARA ENGAGERANDE, UTVECKLAS och UPPNÅ PERFEKTION.

Inkludering & mångfald

Medicovers tillväxt och kreativitet hänger samman med att vi är en inkluderande arbetsplats med en personalstyrka som speglar samhällets hela mångfald. Vi strävar alltid efter perfektion, att växa och verka tillsammans och att skapa värde för våra kunder.

Vi arbetar inom hela Medicover för att vår personal ska präglas av mångfald och för en företagskultur som uppmuntrar till att alltid söka bästa resultat, till ledarskap, innovation och en god balans mellan arbete och privatliv.

Vår personal fortsätter att utvecklas medan vi strävar efter att spegla mångfalden hos våra patienter, läkare, aktieägare och det samhälle som omger oss. Medicover stödjer mångfald i vidaste mening – vilket omfattar ålder, etnicitet, kön, religion, utseende, funktionsvariation, socioekonomisk bakgrund, politisk hemvist, sexuell orientering, tänkesätt och livshistoria. Vår inkluderande företagskultur gör det möjligt att skapa ett arbetsklimat där det står alla fritt att bidra på sitt sätt och uppfylla sin potential. ER framgång är VÅR framgång.

Vi utvecklar våra medarbetare

På Medicover satsar vi på personer som sympatiserar med våra värderingar och delar företagets värdegrund, som har utmärkt sig för sitt engagemang och sin vilja att bidra till organisationen, personer som visar beredskap och energi att utveckla sin ledarskapskompetens och har den mentala flexibilitet som krävs för att anpassa sig till förändrade villkor. Vår CEO säger –

Fredrik Rågmark, Board of Directors och CEO Medicover
«Vi vill vara, och kommer fortsatt att vara, en organisation som känner en stark förpliktelse gentemot våra medarbetare. Om de satsar på oss, satsar vi på dem»
Fredrik Rågmark, Board of Directors och CEO Medicover

Vi lockar till oss och behåller de bästa medarbetarna genom att investera i vidareutbildning, utveckling, stöd och möjligheter till lärande på många olika områden – yrkesutbildning för dina dagliga arbetsuppgifter och lärande som inhämtas från andra håll. Hos oss har du möjlighet att utvecklas under hela din yrkesbana.

Både lokalt och på högre företagsnivå finns möjlighet till lärande och utveckling som du erbjuds utifrån din roll i företaget, ditt kunskapsområde, din motivation och utvecklingspotential.

Eftersom kvalitetstänkande är ett av företagets grundvärderingar är också den kontinuerliga utvecklingen av vår medicinskt utbildade personal av yttersta vikt för oss. Vi satsar på vidareutbildning i det dagliga arbetet för alla i denna yrkesgrupp.

Vi är stolta över att samarbeta med många framstående institutioner och sjukvårdsinrättningar i de regioner där vi är etablerade. Vi kan alltså erbjuda våra medarbetare största möjliga utvecklingsmöjlighet. Bland våra partner finns:

  • Roffey Park Institute, Storbritannien – ledarskapsutveckling och utbildning för blivande ledare
  • MIM Business School, Ukraina – ledarakademi

Kurserna erbjuder deltagarna en möjlighet att utveckla och förbättra sin ledarskapskompetens genom de olika aktiviteter som erbjuds. Fokus ligger på egen utveckling inom ledarskap, leda team och på att leda en organisation.

Dessutom har vi interna utvecklingsmöjligheter inom andra affärsenheter och hos våra samarbetspartner, till exempel:

  • Medicover Poland – Program
  • Samarbete med Carola Davila
  • Samarbete med The Queen Silvia Nursing Award
  • Synevo Ukraine Nursing School
  • Intersono University

Dessa väl ansedda utbildningar fokuserar på tekniskt kunnande och ledarskapskompetens.

Att arbeta för vårt företag kan öppna dörren till nya karriärmöjligheter!

Samarbetsvänligt arbetsklimat och volontärprogram för medarbetare

Vi är övertygade om att volontärarbete är en fantastisk möjlighet för våra medarbetare att utveckla nya färdigheter som de kommer att ha användning av arbetslivet igenom. I våra volontärprogram får de leda grupper av volontärer eller samordna hela event — det är ett utmärkt sätt att skaffa sig ledarskapskompetens och hjälper våra medarbetare att växa som individer, men också att fungera bättre i sitt dagliga arbete.

Volontärprogram för medarbetare:

  • Medicover Foundations volontärprogram för medarbetare – Bidra till samhället
  • Lokala initiativ bland medarbetare som inriktar sig på att utveckla personliga färdigheter

(läs mer under Hållbarhet tab)

Medarbetarnas hälsa, arbetsmiljösäkerhet och välbefinnande

Eftersom vi är ett vårdföretag som arbetar långsiktigt vill vi våra medarbetares bästa och slår vakt om deras säkerhet, hälsa och produktivitet. Vi inser vikten av att värna om alla våra tillgångar. Vår främsta prioritet är medarbetares, kunders och leverantörers säkerhet och välbefinnande.

Vi erbjuder och upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla våra medarbetare i enlighet med gällande lagstiftning och branschstandarder.

Alla våra medarbetare har delat ansvar för en hälsosam- och säker arbetsmiljö. Samtliga får en grundläggande utbildning som tryggar deras egen och våra kunders arbetsmiljösäkerhet.

Vi är medvetna om att våra medarbetares arbetsförmåga kan påverkas av en rad faktorer, från arbetsbelastning till påfrestningar i privatlivet. Våra satsningar på de anställdas välbefinnande ger människor det stöd de behöver för att återhämta sig och hantera pressande situationer.

Vi har en lång rad program som främjar de anställdas hälsa och välbefinnande, med särskild tonvikt på att uppmuntra till en hälsosam livsstil.